رنجش_خاطر ،

دامنه ای از انرژی است ،

که درون را فرا میگیرد ،

و تظاهر میکند ،

که هویت شماست.


رنجشِ خاطر ، حرکت آزاد انرژی حیات را در بدن محدود میکند و میتواند مخرب باشد زیرا :


از طریق شما صحبت میکند،

از طریق شما عمل میکند،

از طریق شما می اندیشد،

و ایجاد ناراحتی میکند .


رنجش خاطر در زندگی شما شرایطی چنان منفی ایجاد میکند که میتواند انرژی تان را مصرف کند .


رنجش خاطر ،

مجموعه ای از انرژی است ، تا حدودی مثل یک شخصیت ، که به طور موقت در درون شما لانه کرده است .


رنجش خاطر ،

نیروی حیاتی است که به دلیل حوادث گذشته ، در درون شما گرفتار شده است و دیگر جاری نیست.


👤اکهارت_تول